jesteś tutaj: strona główna

Edukacja konsumencka w gminie.

         

 

Logo SRGFEdukację konsumencką używano dla opisania działań mających na celu pogłębienie świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw i uprawnień w relacjach z podmiotami gospodarczymi. We współczesnym świecie – gdy mamy do czynienia z zaawansowanymi procesami globalizacji, szybkim rozwojem technologicznym, postępem cywilizacyjnym, którego wynikiem są dynamiczne przeobrażenia na poszczególnych rynkach oraz tworzenie się modelu gospodarki opartej na wiedzy, powinniśmy rozszerzyć znaczenie tego pojęcia.

Edukacja konsumencka to nie tylko znajomość praw konsumenckich. Obecne oczekiwania konsumenta jest w stanie spełnić nowoczesny program edukacyjny wykorzystujący media i różne narzędzia komunikacyjne.

W naszych projektach edukację konsumencką realizujemy poprzez:

 • edukację wszystkich mieszkańców gminy (seminaria, wykłady, prezentacje multimedialne): młodzież , mieszkańcy wsi, mieszkańcy miasta,

• korzystanie przez konsumentów z szeroko pojętej informacji zawartej w wydawanych podczas projektu materiałach informacyjnych - magazyn miesięczny, broszura szkoleniowa, strony internetowe,

• ułatwienie dotarcia do informacji konsumenckich poprzez wykorzystanie Internetu,

• korzystanie z punktu doradztwa będącego w pobliżu miejsca zamieszkania konsumenta.

Innowacyjność polega na realizacji celów we wszystkich grupach wiekowych mieszkańców gminy.

W gminie Brzeszcze i powiecie oświęcimskim nie były do tej pory realizowane programy obejmujące mieszkańców miasta i wsi dotyczący zagadnień ochrony praw konsumenta w tak szerokim kontekście. Ważnym elementem innowacyjności programu jest tworzenie w trakcie realizacji projektu warunków do powstania struktur mogących po jego zakończeniu przejąć funkcje informacyjne i edukacyjne konsumentów.

Korzyści wynikające z edukacji konsumenckiej można odnieść do: jednostki (konsumenta) - wykształcają się nowe postawy, umiejętności, które zwiększają odpowiedzialność konsumentów za podejmowane decyzje nabywcze, osiąganie satysfakcji z dokonywanych zakupów. Wyedukowani konsumenci są w stanie lepiej ocenić jakość towaru, usług i ich związek z ceną, dochodzić swoich praw konsumenckich, a także potrafią zwrócić się o pomoc, informację do instytucji i organizacji konsumenckich; społeczeństwa - wykształcają się umiejętności rozumienia: roli gospodarki rynkowej, wspólnych wartości, takich jak - zrównoważony rozwój, zdrowie, obywatelstwo, odpowiedzialność, solidarność. Edukacja konsumencka dotyczy umiejętności, postaw i wiedzy potrzebnych do życia w społeczeństwie konsumpcyjnym oraz społeczeństwie obywatelskim. Edukacja konsumencka pozwala budować społeczeństwo odpowiedzialne, tzn. konsumenci są w stanie dokonać refleksji nad indywidualnymi wzorcami konsumpcji, przeanalizować ich wpływ na globalne społeczeństwo, środowisko i indywidualną jakość życia. Innymi słowy rozumieją wagę trwałej i zrównoważonej konsumpcji, stają się odpowiedzialni za tworzone jej wzorce, które uwzględniają ograniczone zasoby naturalne. Edukacja konsumencka ma wykreować konsumenta świadomego swoich praw, dostarczyć wiedzy na temat racjonalizacji potrzeb, sposobów ich zaspokajania, zakupów oraz procesów związanych z wykorzystaniem i użytkowaniem posiadanych zasobów.