jesteś tutaj: strona główna

Świadomy konsument

Program  Świadomy Konsument
Logo  Świadomy KonsumentStowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach powstało w 1998 roku. W początkowym okresie swojej działalności prowadziło  działalność wydawnicza. W 2004 roku zostały utworzone punkty doradztwa finansowego, w ostatnim okresie zaczęliśmy rozwijać nasze inicjatywy w naszej gminie. Zdjęcie z konferencji (patrz galeria)Pomysł  programu Świadomy Konsument powstał na początku roku, po spotkaniach przeprowadzonych z grupami seniorów i dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Bazę programu stanowiły wcześniejsze doświadczenia nabyte podczas współpracy ze szkołą w Pszczynie której dyrektor Maj była bardzo pozytywnie oceniła nasze wspólne działania. W styczniu i lutym 2009r. podczas prowadzonych spotkań zorientowaliśmy się, że wiedza  na temat praw konsumenckich wśród seniorów i młodzieży szkolnej jest niewystarczająca. Konkurs gimn. nr 1 (patrz galeria)Obecnie większość informacji zdobywa się w Internecie, stąd potrzeba zorganizowania kursu komputerowego w zakresie podstawowym dla seniorów. Po zdiagnozowaniu potrzeb zaczął się proces pisania programu. Tutaj pomoc przyszła ze strony Biura Inicjatyw Społecznych z Krakowa w osobie pani Doroty Kobylec. Program został napisany przez członków Zarządu  i wysłany na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Spaw Społecznych w ramach Kurs w szkole pow7 (patrz galeria )Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Zostaliśmy beneficjentami konkursu i dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 116 000 zł. Do programu Stowarzyszenie  musiało dołożyć środki własne w wysokości prawie 20 000 zł. Program Świadomy Konsument stanowił prawdziwe wyzwanie organizacyjne dla Zarządu. 
W ramach programu przez pół roku spotykaliśmy się z grupami seniorów przedstawiając im podstawowe prawa konsumenta. W miesięcznych spotkaniach uczestniczyło regularnie ponad sto osób zrzeszonych w :
-  Polskim Związku Emerytów ( z siedzibami na ul.Mickiewicza , osiedlu SzymanSpotkanie w siedzibie PZEiR na ul.Mickiewicza (patrz galeria)owskiego ),
- Kole Emerytów i Rencistów na Osiedlu Paderewskiego,
- członkowie i osoby wspierające Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej,
Grupa 70 seniorów uczestniczyła w kursie nauki obsługi komputera w zakresie podstawowym. Należy podkreślić bardzo duże zainteresowanie , które przełożyło się na zorganizowanie dodatkowej grupy poza programem. Najstarszym uczestnikiem kursu była Pani Bogumiła Korczyk licząca 81 lat. Cykl spotkał został uwieńczony 2 wycieczkami integracyjnymi do Cieszyna i Wisły, uczestniczyło w nich 100 osób.
Logo FIOW ramach programu prowadzone były zajęcia edukacyjne w 4 szkołach na terenie Brzeszcz, w Gimnazjum nr1 im. Ks. Twardowskiego, w Gimnazjum nr 2 , w Zespole Szkół Powiatowych i Ogólnokształcących nr6 , w Powiatowym Zespole Szkół Lekcja w gimnazjum nr 2 (patrz galeria)Agrotechnicznych nr7 w Jawiszowicach. W zajęciach uczestniczyło 40 klas około 900 uczniów. Zajęcia, po prowadzili nauczyciele  palcówek edukacyjnych. W miesiącu wrześniu uczestniczyli oni w szkoleniu gdzie zapoznawali się z programem , który był następnie prowadzony w szkołach. Końcowym akcentem i sprawdzianem nabytej wiedzy były konkursy przeprowadzone wśród uczniów.
W ramach programu był wydawany Magazyn SRGF o miesięcznym nakładzie 2000 egz. Wydana została broszura Świadomy Konsument. W grudniu zostanie wydany numer podsumowujący cały program.
W siedzibie Stowarzyszenie były udzielane porady konsumenckie. Udzielono ponad 70 porad pisemnych, a co ważne po zakończeniu programu porady konsumenckie i interwencje będą prowadzone dalej w ramach działania Oddziału Federacji Konsumentów, który został utworzony  na naszym terenie z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia oraz dzięki pomocy władz gminnych , radnych i mieszkańców. Należy również podkreślić pomoc i wsparcie udzielone przy tworzeniu Oddziału, udzielone przez prezesa Oddziału Federacji Konsumentów w Katowicach Panią Iwonę Zapart.
Szkolenie w Szczyrku (patrz galeria)Program został zrealizowany, jednak nie cyfry świadczą o ocenie jego realizacji. Najważniejszą oceną  dla organizatorów i prowadzących zajęcia była ocena  uczestników projektu : uczniów , seniorów i mieszkańców naszej gminy. Przy  pisaniu programu Zarząd kierował się łacińską maksymą „Pro publico bono” czyli dla dobra ogółu i mamy nadzieję, że nasz program został w ten sposób odebrany.