jesteś tutaj: strona główna

O stowarzyszeniu

Logo SRGFStowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej (SRGF), z siedzibą w Brzeszczach,  powstało w 1998r i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  Wydział Gospodarczy w Krakowie pod numerem 0000065438.  Inicjatorami założenia stowarzyszenia, była grupa działaczy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej „Podbeskidzie”. Mieli oni świadomość, że wiedza przeciętnego obywatela o mechanizmach i instrumentach  rynku finansowego jest niewystarczająca. Narastające  zadłużenie , zmiany w prawie  konsumenckim oraz nierzetelność informacji powodują dodatkowe problemy, we właściwym rozeznaniu usług finansowych.
 Kilkuletnia działalność Stowarzyszenia  potwierdza  użyteczność i społeczne zapotrzebowanie na obywatelską aktywność w upowszechnianiu wiedzy o finansach. Najlepszym tego dowodem jest działalność Biura Doradztwa Finansowego w Brzeszczach.  W ramach jego działalności osoby zgłaszające swój problem otrzymują poufną i fachową poradę, co do sposobów jakimi te problemy  można rozwiązać.
Stowarzyszenie przez cały okres swojej działalności organizowało konkursy plastyczne, fotograficzne i wspierało lokalne imprezy kulturalne i turystyczne.
Od 2007r. rozpoczęła się współpraca Stowarzyszenia z Federacją Konsumenta i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Oświęcimiu.
Współpraca z Federacją Konsumentów zapoczątkowana w 2007 r. obejmowała zorganizowanie wykładu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz spotkania konsultacyjnego w ramach „Dnia Konsumenta”. Ważnym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia było  nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Pszczynie. Z inicjatywy grona pedagogicznego szkoły w pierwszej połowie 2008 r. przeprowadzono cykl spotkań z uczniami, zakończony konkursem ze znajomości praw konsumenta. Doświadczenia nabyte w Pszczynie zostały przeniesione na grunt naszej gminy w nieco zmodyfikowanej formie.
Pomysł  programu „Świadomy Konsument” powstał na początku ubiegłego roku, po spotkaniach przeprowadzonych z grupami seniorów i dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie spotkań Zarząd doszedł do wniosku, że wiedza na temat praw konsumenckich wśród seniorów i młodzieży szkolnej jest niewystarczająca. W związku z tym, że obecnie większość informacji zdobywa się w Internecie, zrodziła się potrzeba zorganizowania kursów komputerowych dla seniorów w zakresie podstawowym. Po zdiagnozowaniu potrzeb zaczął się proces pisania programu. Tutaj pomoc przyszła ze strony Biura Inicjatyw Społecznych z Krakowa. Program został napisany przez członków Zarządu i wysłany na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Spaw Społecznych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie zostało beneficjentem konkursu i dostało dofinansowanie w kwocie 116 000 zł. Do programu Stowarzyszenie  musiało dołożyć środki własne w wysokości prawie 20 000 zł. Program „Świadomy Konsument” stanowił prawdziwe wyzwanie organizacyjne dla Zarządu. W bieżącym roku został wysłany na konkurs następny program „Świadomy Konsument-edukacja konsumencka w gminie Brzeszcze”. Zarząd ma nadzieję na pozyskanie kolejnych środków na realizację swojego programu.

Skład ciał statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach:

Prezes Zarządu – Piotr Potyka,
Sekretarz Zarządu – Aneta Kolanowska,
Członek Zarządu – Grzegorz Więckowski.

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji – Iwona Miśkowiec,
Sekretarz Komisji – Alicja Nagi,
Członek Komisji – Jerzy Kuśnierz.

MISJA

Misja Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach zawarta jest w jego nazwie. Aby właściwie i efektywnie korzystać z nowoczesnego rynku finansowego konsument musi dysponować odpowiednim poziomem wiedzy prawnej i ekonomicznej, inaczej nie będzie on w stanie prawidłowo ocenić skutków zawieranych umów , co bywa szczególnie dotkliwe przy zaciąganiu kredytów. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej, jest jedną z nielicznych w Polsce  organizacji pozarządowych, która działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości pomaga ludziom w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy nadmierne zadłużenie staje się przyczyną społecznego wykluczenia. Wypełnieniem misji Stowarzyszenia jest realizacja celów statutowych wypełniających treścią intencje założycieli stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje cele przez :

wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie oszczędzania, gospodarki finansowej, rozwoju przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia,
- współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
-współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie oszczędzania. gospodarki finansami, przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia,
-doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
-prowadzenie działalności  wydawniczej i prasowej,
-prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez  aktywność kulturalną, rekreacyjną i oświatową,
-promocja regionów, w których działa Stowarzyszenie,
-wszechstronne wspieranie  społecznych  instytucji  finansowych  o  charakterze    samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie non-profit,
-inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej,
-współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną praw konsumenta,
-inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

W plikach do pobrania Deklaracja Członkowska
Numer konta Stowarzyszenia:

92 8446 1016 2002 0004 0514 0001

Bank Spółdzielczy w Miedźnej
ul. Wiejska 2
43-227 Miedźna